Datblygiadau ynghylch sut rydym yn rheoli camerâu trywydd

Yn sgil ein Prosiect Cochion Iach daeth rhagor o arian i brynu mwy o gamerâu trywydd. Erbyn hyn rydym yn berchen ar oddeutu 80 o gamerâu; cafodd rhai o’r rhain eu gosod am hirdymor mewn llefydd sy’n cael eu monitro gan ein gwirfoddolwyr gwych. Mae hyn yn golygu y gallwn gadw llygad ar ein gwiwerod coch swil ac, ar yr un pryd, gallwn gynnal arolygon mewn mannau lle mae llai o ddealltwriaeth am weithgaredd y wiwer goch.

Yn ogystal â’r camerâu newydd hyn, mae gennym system i’n helpu i gadw llygad arnyn nhw. Â chymorth un o’n gwirfoddolwr, mae gennym system cod bar ar gyfer y camerâu. Mae hyn yn rhoi “enw” unigryw i bob camera, ynghyd â chod bar. Rydym yn gofyn i’r holl wirfoddolwyr sy’n defnyddio ein camerâu i gysylltu â ni fel y gallwn anfon label cod bar i’w roi ar y camera.

Sganio cod bar yn y coed.

Yna bydd gan y sawl sy’n defnyddio camera ddewis o ddefnyddio ap sydd, wrth sganio’r cod bar, yn cofnodi’r dyddiad a’r lleoliad yn awtomatig, neu’n nodi’r lleoliad GPS ac enw’r camera.

Hefyd, mae modd trefnu bod ein holl gamerâu newydd yn dangos enw’r camera yn y bar arddangos, ac mae’r enw hwn yn cael ei arbed ar bob llun a fideo. Dylai hyn ein galluogi i olrhain lleoliad unrhyw luniau yn rhwydd.

Os oes gennych un o’n camerâu neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, byddwch cystal ag anfon ebost ataf i a gallaf anfon cod bar atoch ac esbonio’n fanylach sut i ddefnyddio’r ap.