Delweddu thermol a chydweithredu â BASC

Enghraifft arall o’r llu o fanteision sy’n deillio o weithio ar y cyd â sefydliadau eraill yw Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC). Tan yn ddiweddar, Hamish Profit oedd Swyddog Bioamrywiaeth BASC yng Nghymru, a bu’n mynychu cyfarfodydd Partneriaeth Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru. Yn y cyfarfod diwethaf roedd ganddo gamera delweddu thermol a gafodd ei ddefnyddio gan BASC ar gyfer amryw o arolygon. Gwnaed trefniadau i gwrdd unwaith eto, y tro hwn yng Nghlywedog, lle buom yn ymweld a nythod tybiedig. Ni ddaethom o hyd i unrhyw nythod newydd, ond bu modd i ni gadarnhau fod anifail yn y nyth y tu mewn i’r ardal sydd i gael ei chwympo. Er nad yw camera thermol yn gallu gwahaniaethu rhwng gwiwer lwyd a gwiwer goch a bele bach, doedd ein camerâu trywydd yn yr ardal ddim wedi dangos unrhyw wiwerod llwyd na belaod, ac felly gallwn fod yn ffyddiog taw gwiwer goch oedd yn y nyth. Rydym wedi rhoi gwybod i Adnoddau Naturiol Cymru, ac rydym yn falch ein bod wedi llwyddo i sicrhau diogelwch i’r wiwer hon.

gwiwer yw’r spec o wyn yng nghanol y llun

Tristwch, fodd bynnag, yw clywed fod yr arian ar gyfer swydd Hamish wedi dod i ben. Gobeithio y bydd BASC yn cael hyd i arian eto er mwyn parhau â swyddi fel hyn.