Dulliau Rheoli

Mae dulliau rheoli Prosiect Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru yn cael eu hystyried gan DEFRA fel y ffordd lleiaf creulon o reoli o dan y Ddeddf Anifeiliaid (Gweithdrefnau Gwyddonol) 1986.

Mae’r holl unigolion sy’n ymgymryd â rheolaeth ar ran y prosiect hwn, yn gorfod cadw at yr arferion a’r safonau a amlinellir yng Ngweithdrefnau Gweithredu Safonol y prosiect ar gyfer rheoli Gwiwerod Llwyd.

Mae’r holl staff a gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi i ddilyn y gweithdrefnau hyn wrth reoli’r wiwer lwyd ar ran Prosiect Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru. Mae gan Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru bolisi ar ladd anifeiliaid gwyllt am resymau cadwraeth, ac mae’r gweithdrefnau hyn yn cydymffurfio â’r polisi.

Rydym yn defnyddio technegau trapio-byw i reoli gwiwerod llwyd yn y prif barth, ni fyddwn yn defnyddio gwenwyn nac unrhyw fath o drap sy’n lladd.

Ar ôl cael eu dal, caiff gwiwerod llwyd eu harwain o’r trap i mewn i sach a gafodd ei gosod o amgylch y fynedfa. Yna caiff y wiwer ei symud i gornel y sach, a phan fo’i phen yn y man priodol, caiff ei lladd heb greulondeb ag un ergyd i gefn y pen.

Er bod trapio yn cael ei annog drwy gydol y flwyddyn, yr amser mwyaf cynhyrchiol i drapio gwiwerod llwyd yw rhwng mis Mawrth a mis Medi, pan mae eu cyflenwad bwyd naturiol yn brin. Yn ystod yr hydref mae llawer o gnau, aeron a hadau conifferaidd ar gael, ac mae’n anos dal gwiwerod llwyd.

Gallwch lawrlwytho ein Gweithdrefnau Gweithredu Safonol ar gyfer Rheoli Gwiwerod Llwyd