Tirfeddianwyr

Volunteer, Merryll Hills

Un o’r gwirfoddolwyr, Merryll Hills, gyda’r Rheolwr Cadwraeth, James Tinney (Adnoddau Naturiol Cymru), a’r Swyddog Gwiwerod Coch, Becky Hulme (Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru)

Mae cymorth tirfeddianwyr a choedwigwyr yn hanfodol i lwyddiant Prosiect Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru.

Ein nod yw sefydlu rhwydwaith o ddaliadau tir, a phob un yn cydweithio dros gadwraeth y wiwer goch wrth reoli’r wiwer lwyd a gwneud gwelliannau integredig i gynefinoedd.

Bydd gweithio ar y cyd yn helpu i rwystro ymlediad gwiwerod llwyd a datblygu’r sylfeini amgylcheddol i helpu gwiwerod coch i ffynnu a chynnydd yn eu rhif.

Mae Prosiect Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru wedi sefydlu Cynllun Benthyca Trapiau i helpu tirfeddianwyr yn y prif barth i reoli niferoedd y gwiwerod llwyd. Mae Adnoddau Naturiol Cymru yn cymryd camau i reoli gwiwerod llwyd mewn coedwigoedd sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru a rheoli eu coetiroedd er budd gwiwerod coch, fel y mae UPM Tillhill, rheolwr coedwig pwysig arall ym Mhrif Barth Gwarchod Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru yn ei wneud.

Mae’r naill a’r llall yn aelodau o Bartneriaeth Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru. Os yw pawb ohonom yn gweithio gyda’n gilydd, mae gennym well cyfle i ddiogelu gwiwerod coch yng nghanolbarth Cymru.

Mae cyllid ar gael i dirfeddianwyr sy’n byw ym Mhrif Barth Gwarchod Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru er mwyn rheoli gwiwerod llwyd a diogelu’r wiwer goch. Daw’r arian drwy Glastir, y cynllun rheoli tir yn gynaliadwy sy’n cael ei redeg gan Lywodraeth Cymru. Mae arian ar gael hefyd i helpu gyda gwelliannau i gynefinoedd sy’n fuddiol i wiwerod coch.

Mae Glastir – Rheoli Coetir yn cynnig grantiau i reolwyr tir er mwyn rheoli coetiroedd sydd yn 0.5ha neu fwy ac mewn un bloc.
Lawrlwythwch Ganllawiau Glastir