Cwympo Coed

Giwerod Coch a Gwaith Coedwigaeth

Er mwyn helpu i warchod y wiwer goch, mae’n rhaid i bob gwaith coedwigaeth ym mhrif barth gwarchod gwiwerod coch Canolbarth Cymru fod yn rhan o strategaeth â diffiniad clir i gadw gwiwerod coch.

Nid oes unrhyw fecanwaith ar gyfer trwyddedu gwaith coedwigaeth lle gall achosi difrod neu darfu ar wiwerod coch. Er mwyn osgoi trosedd, mae angen i gontractwyr coedwigaeth allu dangos eu bod wedi cymryd gofal rhesymol i osgoi unrhyw ddifrod neu aflonyddwch, ac os oes difrod neu aflonyddwch yn digwydd eu bod wedi cymryd camau ymarferol i leihau neu atal difrod neu aflonyddwch pellach.

Mae’n hanfodol bod contractwyr sy’n gwneud gwaith coedwigaeth ym Mhrif Barth Gwarchod Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru yn cadw llygad am wiwerod coch pan fyddant wrth eu gwaith.

Pan fo gwiwerod coch yn bresennol, ni ddylid cwympo coed o fis Chwefror tan ddechrau mis Hydref, oherwydd bryd hynny bydd gwiwerod ifainc mewn nythod.

Os ydych yn bwriadu gwneud gwaith sy’n cynnwys clirio neu darfu ar goed mewn parth gwiwer goch, rhaid i chi roi ystyriaeth i wiwerod coch yn eich cynlluniau.

Os na wnewch hynny, gallai olygu oedi yn eich gwaith os oes angen cael caniatâd gan Awdurdod Trwyddedu neu Awdurdod Lleol.

Rhaid cadw’r cysylltedd rhwng ardaloedd bwydo pwysig drwy gydol y gwaith cwympo fel bod gwiwerod coch yn gallu symud o un ardal i’r llall.

Forestry Operations

Gwaith coedwigaeth gan Tom Marshall

Red Squirrel in Tree

Gwiwer Goch mewn Coeden gan Jon Hawkins

Mewn gwirionedd, gall teneuo coed fod o fudd i’r wiwer goch os yw’r gwaith yn cael ei wneud yn ofalus. Gall teneuo cymedrol gynhyrchu coed unigol a chorunau ehangach sy’n cynhyrchu gwell cnydau o hadau; ar y llaw arall, gall teneuo trwm niweidio’r canopi i’r fath raddau fel bod gwiwerod coch yn ei chael yn anodd symud o goeden i goeden a gallant symud oddi yno.

I gael rhagor o fanylion am reoli coedwigoedd ar gyfer gwiwerod coch, ewch i’r dudalen rheoli cynefinoedd.