Newid Staff

Bydd y Prosiect Cochion Iach newydd yn dechrau gyda rhai staff newydd. Mae’r Swyddog Gwiwerod Coch, Becky Hulme, yn ymadael ag Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, a bydd  Sarah Purdon yn cymryd ei lle.   Bydd Phil Harries yn ymuno â’r Swyddog Rheoli Gwiwerod Llwyd, Ben Allen, er mwyn canolbwyntio ar reoli gwiwerod llwyd yn nwyrain y Prif Barth Gwarchod.

Becky Hulme holding Squirrel-Chewed Cones

Mae Becky Hulme wedi bod yn Swyddog Gwiwerod Coch i Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru (WTSWW) ers dros bum mlynedd. Hi oedd y Swyddog Gwiwerod Coch cyntaf yng Nghanolbarth Cymru.  Ni wastraffodd unrhyw amser cyn sefydlu Cynllun Benthyca Trapiau a chreu gwefan a thaflenni i’r Prosiect yn ystod ei blwyddyn gyntaf.   Yn fuan wedyn trefnodd arolygon gwiwerod coch ar draws y Prif Barth Gwarchod, a gyda chymorth gwirfoddolwyr nododd bresenoldeb gwiwerod coch mewn sawl coedwig lle na fu cofnodion o wiwerod coch ers blynyddoedd lawer.

Mae Becky wedi dod o hyd i swydd newydd gyda’r RSPB. O ganol mis Medi ymlaen, hi fydd Warden Gwarchodfa Gwenffrwd Dinas uwchben Rhandir-mwyn.

Meddai Becky: “Rwyf wrth fy modd yn cael swydd gyda’r RSPB.  Mae Gwarchodfa Gwenffrwd Dinas yn lle anhygoel, ac rwy’n falch yn byddaf yn parhau i weithio oddi mewn i Brif Barth Gwarchod Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru.  Byddaf yn cadw llygad am wiwerod llwyd, a gallwch fod yn siŵr y byddaf yn trapio ac yn lleihau’r niferoedd pryd bynnag y gallaf.  Mae’r Prosiect wedi nodi gwiwerod coch yn y planhigfeydd coedwigaeth cyfagos, a byddai’n braf dros ben pe bai modd cynnig cartref i wiwerod coch yng Nghoetir Derw Dinas.”

Sarah Purdon on Skomer Island

“Roedd yn anrhydedd i weithio gyda gwirfoddolwyr mor anhygoel dros y blynyddoedd diwethaf.  Mae eu hymroddiad i gadwraeth wedi bod yn anhygoel.  Maen nhw wedi neilltuo llawer iawn o’u hamser a’u hegni i helpu i ddiogelu gwiwerod coch. Teimlaf fy mod i wedi helpu i roi cychwyn da i’r Prosiect, ond mae gan WTSWW lawer mwy o waith i’w wneud os yw dyfodol gwiwerod coch yng Nghanolbarth Cymru yn mynd i fod yn ddiogel.  Bydd y Prosiect Cochion Iach newydd yn help mawr i sicrhau dyfodol i’n gwiwerod coch annwyl, ac mi wn y bydd y Prosiect, dan arweinyddiaeth Sarah, mewn dwylo diogel.”

Bydd Sarah yn cymryd lle Becky. .  Mae Sarah wedi bod yn gweithio i Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru am dwy flynedd, ac mae’n edrych ymlaen yn fawr at ddechrau yn ei swydd newydd a chwrdd â gwirfoddolwyr y prosiect.  Gallwch gysylltu a Sarah ar / 07972 201202.

Phil Harries

Mae Phil Harries yn ymuno â’r Project fel ail Swyddog Rheoli Gwiwerod Llwyd.  Mae gan Phil dros 35 mlynedd o brofiad yn rheoli gwiwerod.  Mae wedi bod yn rhan weithredol o Bartneriaeth Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru ers nifer o flynyddoedd.  Yn ogystal â rheoli gwiwerod llwyd, mae Phil wedi cynorthwyo gydag arolygon gwiwerod coch yng Nghanolbarth Cymru ac mae ganddo drwydded i drafod gwiwerod coch.  Mae Phil yn gaffaeliad pwysig  i’r Prosiect, a bydd yn canolbwyntio ar reoli gwiwerod llwyd yn ardaloedd Llanwrtyd, Beulah, Cynghordy, Cil-y-cwm a Rhandir-mwyn, sef i’r dwyrain o’r Prif Barth Gwarchod.