Rheoli Cynefinoedd

Er mwyn sicrhau cynefin addas ar gyfer gwiwerod coch yng nghanolbarth Cymru, rhaid rhoi sylw i reoli coedwigaeth ym Mhrif Barth Gwarchod Gwiwerod Coch y Canolbarth.

Mae’r Bartneriaeth yn gweithio gyda rheolwyr coedwigoedd i geisio cynnal a gwella cynefinoedd sy’n addas ar gyfer gwiwerod coch, yn ogystal â chynnal cysylltedd rhwng y parthau coedwig hyn.

Er mwyn diogelu poblogaeth y wiwer goch yn y Brif Barth, mae’n bwysig bod digon o gynefin bwydo i wiwerod coch, heb ddenu gwiwerod llwyd. Dangoswyd bod hyd yn oed 1% o goed llydanddail mewn coetir conwydd yn ddigon i gynnal poblogaeth o wiwerod llwyd. Rhaid cael cyn lleied â phosibl o goed â hadau mawr megis derw, ffawydd a chyll yn y mannau hyn; y rhywogaethau llydanddail sydd fwyaf poblogaidd yw bedw, helyg a gwern.

Autumn Trees by Donald Sutherland

Coetir cymysg gan Donald Sutherland

Mewn coedwigoedd conifferaidd, mae’n well gan wiwerod coch fwydo ar goed conwydd â hadau mawr, yn enwedig pinwydd camfrig, sbriws Norwy a llarwydd. Mae angen cynefinoedd bwydo da o fewn cynefin ehangach o goed a hadau o safon is megis sbriws Sitca.

Rhaid cadw’r cysylltedd coedwigol rhwng y parthau bwydo pwysig hyn drwy gydol y gwaith cwympo fel bod gwiwerod coch yn gallu symud o un ardal i’r llall. Yn 2012 comisiynodd Partneriaeth Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru arolwg o gynefinoedd ym Mhrif Barth Gwarchod Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru – Datblygu dealltwriaeth o ofynion rheoli coedwigoedd ar gyfer gwiwerod coch ym Mhrif Barth Gwarchod Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru. Roedd yr arolwg yn asesu a mapio lleoliad, maint ac ansawdd y cynefinoedd addas i wiwerod coch ac yn asesu cysylltedd coedwigol rhwng ardaloedd allweddol.

Pine Woodland

Coetir Pîn gan Andy Jones

Yn y bôn, roedd yr adroddiad yn cynnig argymhellion ar gyfer cynnal a gwella ardaloedd allweddol a chysylltedd coedwigol.

Tra’n cydnabod bod gan reolwyr coedwigoedd amcanion rheolaeth eraill, sydd weithiau’n gwrthdaro, mae’r Bartneriaeth yn gweithio i sicrhau bod yr argymhellion hyn yn cael eu gweithredu gan gymaint o reolwyr coedwigaeth ag sy’n bosibl a bod cadwraeth y wiwer goch yn un o brif amcanion Coedwig Tywi wrth reoli coedwigoedd yn y dyfodol.