Cydweithredu a chyfathrebu ag Adnoddau Naturiol Cymru (ANC)

Yn ystod yr haf, daeth i sylw’r tîm fod coed llarwydd yr oedd ANC yn bwriadu eu cwympo yng Nghlywedog mewn mannau lle cafwyd cofnodion rheolaidd o bresenoldeb y wiwer goch. Achosodd hyn gryn bryder i ni oherwydd doedden ni ddim eisiau chwalu cadarnle yn y gorllewin. Roedd yna wir fygythiad i wiwerod coch yn yr ardal. Newyddion drwg pellach oedd bod Adnoddau Naturiol Cymru yng nghanol ad-drefnu mawr, ac roedd rhai swyddogion y bu’r tîm yn cydweithio â nhw dros y misoedd a’r blynyddoedd diwethaf ddim yn gyfrifol bellach am yr ardal hon. A dyna pryd y cymerais i drosodd oddi wrth Becky.

Pedair gwiwer goch yn y clywedog. Llonydd o fideo a dynnwyd gan Rhian Mai Hubbart

Cyfarfu Ben, Phil a fi â Nick Young, a oedd nawr â gofal am goed Clywedog ar ran Adnoddau Naturiol Cymru. Buom yn trafod yr union ffiniau, ac fel mae’n digwydd dim ond un o’r ddau nyth a ganfuwyd oedd y tu mewn i’r fin, er bod yr ail yn agos i’r ffin. Felly, er y gallai cwympo coed wneud y nyth y tu mewn i’r ffin yn fwy agored i’r elfennau, ni fyddai’r gwiwerod mewn perygl uniongyrchol. Cytunodd Nick i wneud yn siŵr fod coed yn cael eu cadw o fewn 20 metr i’r nyth i bob cyfeiriad. Byddai unrhyw goed llarwydd yn yr ardal honno’n cael eu lladd ond ni fyddent yn cael eu cwympo. Pe na bai’r amddiffynfa 20m yn cyrraedd ymyl yr ardal gwympo, yna byddai rhai coed a laddwyd yn cael eu cadw er mwyn creu coridor tramwy o ychydig fetrau o led ar gyfer unrhyw anifail yn y nyth. Yn ogystal, os yw’r ail nyth, sydd y tu allan i’r ffin, o fewn 20m i’r ardal gwympo, yna bydd ychydig rhagor o goed yn cael eu cadw i’w ddiogelu rhag yr elfennau.

Mae’r cwympo’n digwydd ar hyn o bryd, a chyn bo hir bydd y coed sydd agosaf at y nythod yn cael eu cwympo. Rydym yn dal i fonitro gweithgaredd y wiwer goch yn yr ardal trwy ddefnyddio camerâu trywydd, ond rydym yn ffyddiog y bydd y gwiwerod yn addasu’n gyflym i’r newid hwn yn y tirwedd. Wedi’r cyfan, mae gwiwerod coch Canolbarth Cymru yn greaduriaid gwydn. neu ni fyddent wedi goroesi cyhyd.

.