Hwb Ariannol i Gadwraeth y Wiwer Goch

Project Staff and Volunteers at Clywedog Forest

Ymunodd gwirfoddolwyr brwdfrydig â staff y prosiect y mis diwethaf i chwilio am gonau wedi eu cnoi gan wiwerod yng Nghoedwig Clywedog ger Llanfair Clydogau.  Roedd hyn yn rhan o’r gweithgareddau i ddathlu lansio’r Prosiect Cochion Iach. Mae Cochion Iach yn brosiect tair blynedd sy’n cael ei redeg gan Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru (WTSWW) i geisio darganfod mwy am y boblogaeth fregus o wiwerod coch yng Nghanolbarth Cymru. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan £247,100 o Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a £49,999 o Gynllun Cymunedau Treth Gwarediadau Tirlenwi Llywodraeth Cymru. Bydd yn canolbwyntio ar dair coedwig ac yn edrych yn ofalus ar yr hyn sydd ei angen ar wiwerod coch i ffynnu yng Nghanolbarth Cymru.

Cafodd cyfres  o gamerâu trywydd eu gosod gan y tîm arolwg yng Nghoedwig Clywedog mewn mannau lle tybiwyd bod gwiwerod yn bwydo. Tua mis yn ddiweddarach, cafwyd tystiolaeth o wiwerod ym mhump o’r lleoliadau camera. Nawr bwriedir gwneud arolwg â thrapiau yn yr hydref. Bydd unrhyw wiwerod coch sy’n cael eu dal yn cael eu pwyso ac yn cael microsglodyn gan staff a gwirfoddolwyr profiadol cyn cael eu dychwelyd i’r goedwig. Bydd y microsglodion yn galluogi tîm y prosiect i adnabod gwiwerod coch unigol a chanfod faint o’r mamaliaid brodorol eiconig hyn sydd wedi goroesi yn yr ardal anghysbell hon yng Nghanolbarth Cymru.

Volunteers Toni Henwood and Aline Denton Install a Trail Camera

Cam nesaf Prosiect y Cochion Iach fydd dilyn symudiadau gwiwerod coch trwy gyfrwng coleri radio.  Y gobaith yw y bydd hyn yn datgelu pa rannau o’r goedwig sydd fwyaf gwerthfawr i wiwerod coch a bydd yr wybodaeth hon yn helpu gyda’r gwaith o wella cynefinoedd. Yn ogystal â gwaith yng Nghoedwig Clywedog, bydd y prosiect hefyd yn canolbwyntio ar weithgaredd gwiwerod coch yng Nghoedwig Irfon ger Abergwesyn a Brynarauduon ger Rhandir-mwyn.

Mae Swyddog Gwiwerod Coch Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru Sarah Purdon yn hapus iawn â’r cyllido.  Dywedodd Sarah: “Mae tranc y wiwer goch ar draws llawer o Brydain wedi bod yn drasiedi fawr, ac yn deillio o gyflwyno’r wiwer lwyd ymledol i wledydd Prydain. Yng Nghanolbarth Cymru, diolch i ymdrech barhaus i reoli gwiwerod llwyd lleol, ynghyd â’r ffaith fod gennym gynefin o goedwigoedd helaeth wedi’u plannu, rydym wedi llwyddo i gadw gwiwerod coch. Mae’r boblogaeth yn brin ac yn parhau i fod yn fregus; prin hefyd yw’r wybodaeth am sut mae gwiwerod coch yn goroesi ym Mlaenau Tywi a’r coedwigoedd oddi amgylch. Ond nawr, diolch i’r Loteri Genedlaethol a’r Cynllun Trethi Gwaredu Tirlenwi a weinyddir gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), rydym yn gallu edrych yn fanwl ar sut mae gwiwerod coch yn defnyddio’r cynefin hwn. Gyda chymorth gwirfoddolwyr lleol, bydd WTSWW yn cynnal arolygon o gynefinoedd a gwiwerod coch ac yn dilyn gwiwerod coch i ddarganfod pa ran o’r goedwig maen nhw’n ei defnyddio. Bydd yr wybodaeth fydd yn cael ei chasglu yn ein helpu i dargedu ymdrechion cadwraeth.  Mae’n wych gwybod ein bod gam yn nes at wella’r sefyllfa i’r wiwer goch yng Nghanolbarth Cymru.”

Bydd y prosiect yn gweithio gyda phobl leol yn ogystal ag ysgolion, prifysgolion a cholegau. Os hoffech chi gymryd rhan, neu os hoffech ddysgu mwy am y Prosiect Cochion Iach, cysylltwch â Sarah Purdon ar 07972 201202 /