Cyfrinachau’r Goedwig

Profiad personol Rhian Mai Hubbart o wirfoddoli gyda Phrosiect Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru.

Rhian Mai Hubbart and her dog, Ffin

Dechreuais wirfoddoli i Bartneriaeth Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru ar ddechrau 2018 ar ôl holi Becky Hulme o Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru ynghylch cyfleoedd i wirfoddoli. Rwy’n ffotograffydd bywyd gwyllt sydd â diddordeb mewn cadwraeth. Rwyf wastad wedi cael fy swyno gan y wiwer goch. Rhaid imi gyfaddef bod fy ngwybodaeth amdani i ddechrau yn sylfaenol iawn, ond trwy’r gwaith rydw i wedi bod yn ei wneud mae fy ngwybodaeth o’r rhywogaeth wedi tyfu, ochr yn ochr â fy angerdd am fywyd gwyllt a diddordeb mewn cadwraeth.

Y tro cyntaf i mi fynd i’r goedwig oedd yng nghwmni’r Swyddog Gwiwerod Coch, Becky Hulme, a ddangosodd i mi’r darn o goedwig y byddwn yn ei fonitro. Gyda’n gilydd fe wnaethom osod porthwyr a chamerâu trywydd mewn rhannau o’r goedwig lle gwelsom gonau wedi’u cnoi, sy’n arwydd fod gwiwerod yn bresennol.  Dywedwyd wrthyf y byddai’n cymryd amser i gael unrhyw ganlyniadau ac efallai na chawn hyd i unrhyw wiwerod coch. Ond wnes i ddim gadael i hynny fy nigalonni.

Grey squirrel caught on camera, May 2018

Roedd hi’n bryd edrych ar y camerâu.  Es yn eiddgar o amgylch y goedwig gyda fy map o leoliadau camerâu, gan gyfnewid y cardiau SD, glanhau’r camerâu a llenwi’r porthwyr.  Pan gyrhaeddais adref gwelais fod y cardiau’n llawn delweddau. Ni allwn fynd drwyddyn nhw’n ddigon cyflym, gan obeithio gweld cip o wiwer goch. Yn anffodus, fodd bynnag, dim ond adar a llygod oedd yn y lluniau.

Tua thair wythnos ar ôl gosod fy nghamera cyntaf, fe welais fy ngwiwer goch gyntaf. Roedd ganddi gynffon golau a oedd yn ei gwneud yn haws ei hadnabod. Ni allwn gredu fy lwc yn cael canlyniadau mor fuan ar ôl gosod y camerâu.

Volunteers Rhian Mai and Andrew Turpin by Paul Harry

Roedd y lluniau cyntaf o  gamera llawr, a oedd ynghlwm ar waelod coeden. Maen nhw’n dweud fod rhaid i’r hyn sy’n codi ddod i lawr, ac ar ôl y wefr o ddal gwiwerod coch ar gamera cefais fy siomi  wedyn o weld nifer o wiwerod llwyd yn y goedwig. Bu’n rhaid symud rhai o’r porthwyr er mwyn atal y llwydion a’r cochion rhag rhannu’r un bwyd; byddai hynny’n debygol o ymledu brech gwiwerod.

Gwelwyd iyrchod sawl gwaith ar ddau o’r camerâu trywydd.

Mae gwirfoddoli gyda Phartneriaeth Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru wedi rhoi cyfleoedd imi ddysgu mwy am gadwraeth ac am y wiwer goch. Gallais fynychu digwyddiadau a rhwydweithio gyda phobl eraill sy’n rhannu’r un diddordeb.

Rwy’n ymfalchïo o fod yn wirfoddolwr, ac mae’r gwaith a wnaf yn rhoi pleser mawr i mi. Rwy’n gobeithio treulio sawl blwyddyn eto yn y coed yn gweithio gyda’r camerâu. Rwy’n ffyddiog y bydd modd i mi, yn y pen draw, weld gwiwer goch yn fy nhiriogaeth heb orfod dibynnu ar gamera. Edrychaf ymlaen at rannu rhagor o hanesion o’r goedwig.

Rhian Mai Hubbart.