Cyfleoedd Gwirfoddoli

Gyda’r newyddion cyffrous am ein trapio yn dechrau, a’r cyfyngiadau coronafeirws yn lleddfu, rydyn ni’n edrych ymlaen at allu cael gwirfoddolwyr allan gyda ni o’r diwedd.

Mae cyfyngiadau yn golygu na allwn gynnig lifftiau o hyd, a allai gyfyngu ychydig ar ein hopsiynau oherwydd gallai olygu bod rhaid i’n lleoliadau arolwg fod mewn pellter cerdded o barcio da yn unig, neu ar lonydd coedwig sydd mewn cyflwr digon da i geir safonol yrru ar eu hyd. Fel y bydd llawer ohonoch yn gwybod, nid yw hyn yn rhywbeth sy’n hawdd ei ragweld, oherwydd gyda gwaith torri coed yn digwydd ar draws y rhanbarth, gall lonydd a oedd yn gadarn o’r blaen ddod yn fwdlyd yn gyflym!

Byddwn yn dechrau trapio yn ein hunig safle lle rydym yn dal i ddefnyddio porthwyr, diolch i ymdrech ein gwirfoddolwyr ymroddedig. Rydym yn gwybod nad yw belaod y coed wedi bod yn y safle hwn o hyd, ac nad oes gwiwerod llwyd yno. Oherwydd hyn, rydym wedi parhau i ddefnyddio porthwyr gydag abwyd yno ac ar sawl achlysur rydym wedi gallu adnabod hyd at chwe unigolyn sy’n defnyddio’r porthwyr. Byddwn yn dechrau trapio yno gan fod gennym obeithion uchel am ddalfeydd llwyddiannus. Y tu hwnt i hynny, byddwn yn trapio yng Nghlywedog, Cwm Berwyn, ac uwchben Ystrad Fflur – sef mwy o’n safleoedd tymor hir lle gwelwn wiwerod coch yn rheolaidd ar drapiau camera. Fodd bynnag, mae potensial gan lawer mwy o safleoedd, ac rydym yn siŵr bod yna feysydd y gallwn drapio yng nghanol Coedwig Tywi (ger Llyn Brianne) a throsodd i Goedwig Irfon.

Er mwyn gwneud hyn, byddwn yn cynllunio sawl diwrnod arolwg i wirfoddolwyr dros yr haf i chwilio am leoliadau i drapio. Mae’n debyg y bydd y dyddiau hyn yn cynnwys cyfarfod mewn ardal a cherdded trwy’r goedwig i chwilio am gonau sydd wedi’u cnoi gan wiwerod. Byddwch yn cael eich hyfforddi ar y pryd, a bydd maint y grŵp yn dibynnu ar y lleoliad a’r cyfyngiadau cyfredol.

Pan fyddwn yn trapio, efallai y bydd gennym rai cyfleoedd i wirfoddolwyr ymuno â ni, ond unwaith eto bydd hyn yn dibynnu ar y safleoedd, a rhoddir blaenoriaeth i wirfoddolwyr sy’n byw yn lleol a/neu wedi bod yn monitro trapiau camera yn y lleoliadau hynny.

Byddwn yn cysylltu â chyn-wirfoddolwyr yn fuan a byddwn yn ceisio cynllunio’r diwrnodau arolwg hyn pryd y gall y nifer fwyaf o bobl eu mynychu, gan gynnwys amserlennu rhai ar benwythnosau. Os nad ydych wedi gwirfoddoli gyda ni o’r blaen ac yr hoffech ymuno, anfonwch e-bost ataf ar a byddaf yn eich ychwanegu at y rhestr.

a group of volunteers and staff stand in a group in the forest, holding a National Lottery Heritage Fund sign

Rhai o’r gwirfoddoli, ym 2019